Informacje podstawowe 

 

 

PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

NIP:

 841-15-79-810

REGON:

 770531830

Dyrektor:

 mgr Bernadeta Wiśniewska

Siedziba:

 ul. Łebska 9

 84-352 Wicko

Telefon:

 59 86 11 043

E-mail:

 przedszkolecharbrowo@wp.pl

Strona internetowa:  www.przedszkolecharbrowo.pl

 

Jesteśmy przedszkolem umożliwiającym w sposób profesjonalny rozwój zdolności i zainteresowań każdego dziecka na wszystkich etapach jego rozwoju. Posiadamy dobrze przygotowaną bazę do profesjonalnego i ciekawego prowadzenia zajęć. Przedszkole zatrudnia nauczycieli i specjalistów ( logopeda, oligofrenopedagog, psycholog) o wysokich kwalifikacjach, kompetentnych i doświadczonych. Są to pedagodzy z co najmniej kilkuletnim stażem pracy, wciąż podnoszący swoje kwalifikacje.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania  sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem całej placówki czuwa pani dyrektor – mgr Bernadeta Wiśniewska.

Przedszkole w Charbrowie jest przedszkolem publicznym  prowadzonym przez Samorząd  Gminy w Wicku. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny  jest  Pomorski  Kurator Oświaty   w Gdańsku. 

Przedszkole  realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie a także podstawie programowej wychowania przedszkolnego , programie wychowawczym i profilaktycznym przedszkola.

ORGANY  PRZEDSZKOLA

Organami Przedszkola Gminnego w Charbrowie są:

 1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

Organy te działają w oparciu o własne regulaminy, natomiast przedszkole zapewnia odpowiednie warunki dla właściwego ich współdziałania a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji.

Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w regulaminach działania tych organów.

Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.

DYREKTOR

Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela we współdziałaniu z organem prowadzącym, nadzorującym, radą pedagogiczną i rodzicami.
 
RADA PEDAGOGICZNA

Rada pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określone zostały w „ Regulaminie Rady Pedagogicznej”
 
RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w „Regulaminie Rady Rodziców”

Przedszkole  Gminne  w Charbrowie jest placówką 3- oddziałową. Posiada 67 miejsc dla dzieci  w  wieku od 3-6 lat.

Mieści się w budynku wolnostojącym, usytuowanym w pięknym zielonym otoczeniu.

Atuty przedszkola:

 • trzy duże sale dla poszczególnych oddziałów z zapleczem sanitarnym
 • szatnia dla dzieci mieszcząca się w dużym holu
 • kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, kancelaria
 • duży ogród o bogatym drzewostanie stwarzający specyficzny mikroklimat
 • piaskownice oraz sprzęt do zabaw na powietrzu


W przedszkolu prowadzona jest praca wychowawczo-dydaktyczna w trzech grupach wiekowych:

Gr. I   - dzieci 3-4 letnie

Gr. II  - dzieci 5-letnie.

Gr. III - dzieci 6-letnie

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

W tym czasie dzieci mają zapewnione 3 pełne posiłki.

W ciągu całego roku dzieci biorą udział w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych na terenie naszego przedszkola.

Na zakończenie roku przedszkolnego dzieci uczestniczą w krajoznawczej wycieczce autokarowej.

PRZEDSZKOLE POSIADA:

 • Bezpieczny plac zabaw
 • Komputery
 • Wiele multimedialnych programów edukacyjnych
 • Ciekawe kąciki zainteresowań
 • Wiele ciekawych pomocy do zabaw i zajęć

PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE:

 • Spotkania integracyjne z rodzicami
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Warsztaty logopedyczne dla rodziców dzieci z wadami wymowy
 • Spotkania z logopedą i psychologiem
 • Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Wystawki prac plastycznych dzieci
 • Gminne konkursy plastyczne dla dzieci
 • Konkursy edukacyjne i recytatorskie
 • Kiermasze świąteczne
 • Występy aktorów w przedszkolu
 • Koncerty muzyki klasycznej
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi różnych zawodów
 • Wycieczki poznawcze i rekreacyjne

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:

 • Kameralną rodzinną atmosferę
 • Poradnictwo i pomoc logopedyczną
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Smaczne domowe wyżywienie
 • Przekazywanie informacji o rozwoju i postępach dzieci w formie pisemnej
 • Stały kontakt rodziców z nauczycielami.

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lęborku
 • Szkołą Podstawową w Wicku
 • Gminną Biblioteką Publiczną w Wicku
 • Ochotniczą Strażą Pożarną
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Ośrodkiem Zdrowia w Wicku

 

W  przedszkolu prowadzone są  dodatkowe   nieodpłatne  zajęcia dla  dzieci .

ZAJĘCIA  DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

RYTMIKA-  nauka piosenek, ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczne, gra na instrumentach perkusyjnych, nauka tańców, słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia prowadzi P. Izabela Olechnowicz w gr. dzieci 5-6 letnich.

J. ANGIELSKI- nauka języka w zakresie podstaw dla dzieci 5-6 letnich. Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat nauki j. obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z ruchem, grami, rymowankami i piosenkami. Zajęcia prowadzi Pani Kamila Sobolewska- Milczarczyk 2x w tygodniu (środę i piątek o godz. 9.00)

RELIGIA - zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne prW  przowadzone w formie zabaw. Zajęcia przeznaczone dla dzieci 5-letnich. Prowadzone przez ks. proboszcza Stanisława Bugaja, w każdy czwartek w gr. III o godz. 10.00

TERAPIA LOGOPEDYCZNA - zajęcia dla dzieci 4-5 -letnich,  prowadzone  przez panią mgr Ewę Salamon. 3 x w tygodniu ( poniedziałek , wtorek, piątek w  godz. 8.00-11.00)

Spotkania  z psychologiem w  każdy  ostatni  piątek miesiąca. Konsultacji udziela psycholog P. Anna  Michałowska.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci prowadzone są we wszystkich grupach przez nauczycieli edukacji przedszkolnej są to: zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczno-konstrukcyjne, taneczne, teatralne , zajęcia w klubie ,, Małego Odkrywcy”.

 

Fotografia - Przedszkola Gminnego w Charbrowie

 

Fotografia - Przedszkola Gminnego w Charbrowie

 

Fotografia - Przedszkola Gminnego w Charbrowie

 

Fotografia - Przedszkola Gminnego w Charbrowie

 

Liczba odwiedzin : 3598
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole Gminne w Charbrowie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2016-01-22 13:27:56
Czas publikacji: 2016-01-28 03:31:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak